dane osobowe

Inspektorem ochrony danych osobowych spółki Atrium Poland Real Estate wyznaczony został Łukasz Dunaj. Z inspektorem skontaktować można się pod adresem: dpo-pl@aere.com oraz pod numerem telefonu: +48224582115.

Aktualizacja: 25.05.2018 r. – zmiany dotyczące wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

Niniejsza polityka prywatności określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego Atrium Poland Real Estate, oraz zasady zbierania i korzystania z danych osobowych użytkowników tego serwisu, należącego do Atrium Poland Real Estate. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 75C, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007144, numer NIP: 5262489619, numer REGON: 016105353, kapitał zakładowy 5.000 zł („Atrium”).

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Warunki korzystania z serwisu internetowego

Korzystanie z serwisu internetowego Atrium wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:

  1. dostęp do sieci Internet,
  2. system operacyjny: Windows XP lub nowszy, Mac OS,
  3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7.0+, Firefox 3.5+, Safari 5.0+, Chrome,
  4. dodatki: Flash plugin, Adobe Reader.

Przetwarzanie danych osobowych

Atrium w ramach zarządzania swoimi centrami handlowymi może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla różnych celów w związku z procesami obejmującymi w szczególności: prowadzenie z Panią/Panem korespondencji, subskrypcję przez Panią/Pana biuletynu informacyjnego, udział przez Panią/Pana w konkursach, loteriach i innych wydarzeniach organizowanych przez Atrium, korzystanie przez Panią/Pana z programów lojalnościowych, Pani/Pana uczestnictwo w profilach społecznościowych Atrium, aplikacji ShopFun, zapewnienie bezpieczeństwa w centach handlowych poprzez ich monitoring oraz zawierania umów z najemcami i kontrahentami, a także bieżąca współpraca z najemcami i kontrahentami oraz ich pracownikami lub współpracownikami.

Poniżej znajdują się ważne informacje na temat zasad przetwarzania przez Atrium Pani/Pana danych osobowych w ramach procesów Atrium związanych z zarządzaniem centrami handlowymi Atrium oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem przez Atrium Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.

W przypadku, gdy odwiedza Pani/Pan centrum handlowe Atrium:

1. Przetwarzanie danych osobowych zbieranych w ramach monitoringu CCTV obiektu;


W przypadku, gdy jest Pani/Pan najemcą lub kontrahentem Atrium lub pracownikiem lub współpracownikiem najemcy lub kontrahenta Atrium:

2. Przetwarzanie danych osobowych najemców i kontrahentów;

3. Przetwarzanie danych osobowych pracowników i współpracowników najemców i kontrahentów Atrium;


W przypadku, gdy jest Pani/Pan subskrybentem usługi biuletynu informacyjnego wysyłanego drogą poczty elektronicznej (newslettera):

4. Przetwarzanie danych osobowych subskrybentów usługi biuletynu informacyjnego wysyłanego drogą poczty elektronicznej;

5. Przetwarzanie danych osobowych w ramach aplikacji Shopfun;

6. Regulamin usługi Shopfun;


W przypadku, gdy korzysta Pani/Pan z programu lojalnościowego Reduta Friends lub Promenada Club:

7. Przetwarzanie danych osobowych w ramach programu lojalnościowego Reduta Friends;

8. Przetwarzanie danych osobowych w ramach programu lojalnościowego Promenada Club;

W przypadku, gdy kontaktuje się Pani/Pan z Atrium:

9. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Atrium


W przypadku, gdy bierze Pani/Pan udział w konkursie, loterii lub innym wydarzeniu organizowanym przez Atrium:

10. Przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w konkursach i loteriach organizowanych przez Atrium;

11. Przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w innych wydarzeniach organizowanych przez Atrium.


W przypadku, gdy korzysta Pan/Pani z profili w mediach społecznościowych prowadzonych przez Atrium:

12. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników mediów społecznościowych;

Śledzenie i korzystanie z informacji

Poprzez swoją stronę internetową Atrium śledzi i zbiera informacje dotyczące użytkowników w celu zaproszenia użytkownika do subskrypcji biuletynu wysyłanego pocztą elektroniczną oraz zakupów w wybranych sklepach, które udostępniają taką opcję. Rejestrując się użytkownik pomaga nam w identyfikacji swoich potrzeb w odniesieniu do naszych usług.

Pliki cookies

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, aczkolwiek nie mają one żadnego powiązania z informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby korzystającej ze strony. Sesja plików cookies kończy się z chwilą zamknięcia przeglądarki. Jeżeli użytkownik odrzuci pliki cookies, może nadal korzystać z naszego serwisu, jednakże dostęp do niektórych jego części może być ograniczony. Pliki cookies pomagają nam zrozumieć potrzeby i zainteresowania użytkowników oraz wykorzystać te informacje do doskonalenia naszego serwisu internetowego i usług oferowanych w poszczególnych jego sekcjach.

Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na komputerze lub kontrolować sposób takiego przechowywania, dostosowując ustawienia przeglądarki internetowej.

Łącza do innych stron

Nasz serwis internetowy zawiera łącza do innych stron. Proszę pamiętać, że spółka Atrium nie jest odpowiedzialna za praktyki dotyczące prywatności lub zawartość innych serwisów, do których łącza udostępniamy.

Reklamacje

Reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z serwisu internetowego Atrium, w tym dotyczące biuletynu, można składać na piśmie na adres siedziby Atrium lub w formie elektronicznej na adres: dpo-pl@aere.com .


Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. oznaczenie użytkownika (w tym jego imię, nazwisko i adres email);
  2. opis problemu stanowiącego podstawę złożenia reklamacji;
  3. stanowisko lub żądania użytkownika.

Atrium rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Atrium niezwłocznie zawiadomi użytkownika na adres podany w reklamacji.

Powiadomienie o zmianach polityki prywatności

Jeżeli polityka prywatności ulegnie zmianie, użytkownik zostanie o tym poinformowany na stronie internetowej. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do najbardziej aktualnych informacji na temat zbieranych przez nas danych, i sposobu ich wykorzystywania.

Jeżeli informacje umożliwiające identyfikację osoby będą miały być przez Atrium wykorzystane w inny sposób niż określony w czasie zbierania tych informacji, użytkownicy których to dotyczy zostaną powiadomieni o takim zamiarze Atrium za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik będzie wówczas mógł zadecydować, czy zezwolić nam na wykorzystywanie jego danych w nowy sposób. W przeciwnym razie Atrium będzie wykorzystywać dane użytkownika wyłącznie zgodnie z polityką prywatności, na podstawie której zostały zebrane.

a
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

follow us on: